Voorwaarden

U moet eerst de regels aanvaarden voor al leer u aan het spel kunt deelnemen, klik volledig onderaan de pagina 'Ik ga akkoord'.

1. Regels en voorwaarden

 1. 1. Hieronder vind je de regels van Street-Maffia.be Iedereen die zich bij Street-Maffia.be registreert, gaat daarmee akkoord met deze regels. Lees ze goed door, want we verwachten van je dat je weet wat wel en niet mag op Street-Maffia.be. De regels kunnen bij de start van een nieuwe ronde aangepast worden. In dat geval zal iedereen opnieuw de regels moeten accepteren, alvorens verder te kunnen spelen.

2. Algemeen

 1. 1. Deze regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan, en/of geregistreerd is op Street-Maffia.be
 2. 2. Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is Street-Maffia.be gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen waarbij de in artikel 1.9 gestelde voorwaarden van kracht zullen zijn.
 3. 3. Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van Street-Maffia.be, gericht aan het ingevulde e-mailadres.
 4. 4. Onder crew valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderators, etc.) en ieder ander die Street-Maffia.be beheert.
 5. 5. Elke gebruiker dient de aanwijzingen van ieder crewlid op te volgen!
 6. 6. Street-Maffia.be behoudt zich het recht het spel te resetten, hierbij zullen alle spelers weer vanaf begin af aan moeten beginnen hiervan zal tijdig berichtgeving over gedaan worden.
 7. 7. Zorg dat je wachtwoord bij niemand bekend is, en ook niet makkelijk te raden of achterhalen is. Street-Maffia.be is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik, van je account wordt veroorzaakt.
 8. 8. Echter, bij oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van een account kunnen niet alleen het misbruikte account verbannen worden maar ook de accounts van de misbruiker.
 9. 9. Geen van de in de afzonderlijke pagina\'s van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van de desbetreffende media.
 10. 10. Street-Maffia.be zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van (abonnements) gelden en callcredits die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien enige voorwaarde is overtreden of indien Street-Maffia.be gedurende een korte of langere tijd niet of, gedeeltelijk niet, bereikbaar is.
 11. 11. Valsspelers chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt licht dan iemand van de crew in.
 12. 12. Voor het melden van een valsspeler kan Street-Maffia.be een beloning geven aan de melder. Hier kan Street-Maffia.be echter niet toe verplicht worden.
 13. 13. Er mogen en kunnen grote of kleine, al dan niet spelinhoudelijk wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde zonder dat Street-Maffia.be verplicht is tot compensatie van eventueel opgelopen nadeligheid bij accounts en/of families.
 14. 14. De moderatoren spelen actief mee in het spel hun hebben geen toegang tot het bewerkings systeem van de administratoren.
 15. 15. Moderatoren spelen gewoon mee voor de prijzen.

3. Interacties met andere gebruikers

 1. 1. Het verspreiden, publiceren of openbaar maken van een tekst en/of andere media, welke discriminerende, lugubere of seksueel getinte uitlatingen bevat, is niet toegestaan op de gehele Street-Maffia.be website (bv. op het forum, in privé berichten, in een profieltekst of familie profieltekst, etc.).
 2. 2. Het is verboden om foto\'s, die niet (hem) (haar) zelve betreffen, groepsfoto\'s, seks gerelateerde foto\'s of uitlatingen, naaktfoto\'s of enige op welke wijze dan ook aanstootgevende uitlatingen te plaatsen (bv. op het forum, in privé berichten, in een profieltekst of familie profieltekst, etc.).
 3. 3. Het op welke wijze dan ook te verspreiden, publiceren of openbaar te maken van andermans (woon en/of werk)adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers of accountgegevens van andere media is niet toegestaan.
 4. 4. Pesterijen worden beschouwd als een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en dat tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en dus vallen deze zogenoemde \'pesterijen\' onder artikel 2.1 van deze regelgeving.
 5. 5. Het is niet toegestaan om commerciële of op enigerlei wijze wervende teksten, afbeeldingen of enig andere media op of via de website Street-Maffia.be te verspreiden, publiceren of openbaar te maken.
 6. 6. Het is niet toegestaan om andere deelnemers/leden van Street-Maffia.be te contacteren over een aanval die hij/zij gedaan heeft, waar je het niet mee eens bent. Aanvallen horen bij het spel, en zijn niet persoonlijk bedoeld. Vat deze dus ook niet zo op! Negatief reageren op een willekeurige aanval wordt gezien als onsportief, en kan bij veelvuldige overtreding ingrijpen van de crew als gevolg hebben!
 7. 7. Het is verboden andere deelnemers/leden van Street-Maffia.be hinderlijk lastig te vallen op of via de website Street-Maffia.be, zulks ter beoordeling van de crew.
 8. 8. Onder hinderlijk lastigvallen valt o.a. het chanteren van valsspelers en/of medespelers, dreigementen of beschuldigingen uiten naar andere spelers, bedelen om bijvoorbeeld callcredits of speelgeld, het herhaaldelijk versturen van hetzelfde bericht, etc.
 9. 9. Je mag je secret link van Street-Maffia.be op allerlei manieren promoten alleen niet via het forum van Street-Maffia.be. Tevens dien je toestemming te hebben mocht je het op een andere website doen!
 10. 10. Dus via andere digitale media/communicatie middelen is het wel toegestaan. Het is echter verboden om geautomatiseerde methode te gebruiken m.b.t. secret link of voor het genereren van secret link kliks.
 11. 11. Het al dan niet valselijk beschuldigen van mensen op welke wijze of via welk medium dan ook is niet toegestaan.
 12. 12. Als je iemand ergens van verdenkt, meld dit dan aan een iemand van de crew. Voorzie je melding van voldoende bewijs!
 13. 13. Het forum is onder andere bedoeld als \'naslagwerk\'. Kijk dus voordat je een topic opent of jou vraag of opmerking al een keer eerder geplaatst is!
 14. 14. Plaats een nieuw topic altijd in het daarvoor bestemde \'sub-groep\'.
 15. 15. Voel je niet verplicht te antwoorden op ieder topic dat voorbij komt. Reageer alleen maar als je een nuttige toevoeging hebt. Dit voorkomt dubbele berichten, nutteloze berichten, enz.
 16. 16. Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of andere media te plaatsen in het forum, welke bedoeld zijn of beschouwd kunnen worden als werving voor een familie.
 17. 17. Het is niet toegestaan te promoten en/of reclame te maken voor andere websites dan Street-Maffia.be.
 18. 18. Backseatmodden (het suggereren van een moderatieactie, zoals \'dit topic moet dicht\') is niet toegestaan. Tevens mag alleen de topicstarter vragen om een topic te sluiten.
 19. 19. Bij een overtreding na de derde waarschuwing en/of mute, zal een forum ban gegeven worden!
 20. 20. Het openbaar maken van privé berichten al dan niet op of via de website Street-Maffia.be is uitdrukkelijk verboden, tenzij je toestemming hebt van de afzender!
 21. 23. Street-Maffia.be behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van en/of toegang tot van het forum
 22. 24. Het is niet toegestaan om geld en/of premiepunten op welke wijze dan ook door te sluizen tussen accounts en/of familie\'s.

4. Prijzen

 1. 1. De prijzen en hun weergegeven (winkel)waarde worden aan het begin van een ronde vastgesteld op basis van de dan geldende adviesprijs.
 2. 2. Prijzen worden niet in contanten uitbetaald. (In uitzondering dat het vermeld staat op de websiite!)
 3. 3. Street-Maffia.be in niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.
 4. 4. Street-Maffia.be behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke consumentenwaarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet kunnen worden uitgekeerd.
 5. 5. Street-Maffia.be is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan Street-Maffia.be, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan.
 6. 6. Street-Maffia.be is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door de telecom-operatoren, TNT Post of andere meewerkende partijen en dit onder eender welke vorm.
 7. 7. Ook is zij niet aansprakelijk voor vergissingen in het drukwerk op de verpakkingen. Street-Maffia.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de toegekende prijzen.
 8. 8. Na het winnen van een ronde prijs, heb je twee ronde lang geen recht op het winnen van een ronde prijs. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.
 9. 9. Een prijs moet binnen de 30 dagen geclaimd worden. Het recht op de gewonnen prijs vervalt echter automatisch nadat de prijswinnaars niet heeft geclaimd binnen de 30 dagen.

5. Crewleden

 1. 1. De crew heeft de taak de regels en wetten te handhaven op Street-Maffia.be, en zonodig ook rondom deze website.
 2. 2. De moderators, helpdesk en denktank leden zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken of achter te stellen.
 3. 3. De crew heeft het recht om (forum)berichten aan te passen en/of te verwijderen.
 4. 4. De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren en/of te ontzeggen.
 5. 5. De crew heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen, dit met eventueel overleg met een andere moderator en/of admin.
 6. 6. Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden aan een van de crewleden met voldoende bewijs en/of een redelijke beredenering van je verdenking.
 7. 7. De crew heeft het recht om jouw account en/of jouw accountgegevens te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.
 8. 8. De crew heeft het recht om alles in te zien m.b.t. handelingen en gegevens op of in verband met Street-Maffia.be. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.
 9. 10. Crewleden zien af van het recht op het winnen van een prijs. Prijzen vertegenwoordigd door betaald account dagen en/of callcredits uitgezonderd.
 10. 11. Crewleden zijn vrijwilligers, behandel hen dus ook met waardering/respect. Dit spel is mede door deze vrijwilligers geworden tot wat het nu is.
 11. 12. De crew zal proberen alle berichten, verzoeken, tips, etc zo snel mogelijk te behandelen, en waar nodig ook reageren. Crewleden zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee. Dring dus ook niet aan, en wees niet ongeduldig.
 12. 13. Het veelvuldig lastigvallen van crewleden met al dan niet valse of foutieve beschuldigingen en/of uitingen kan gezien worden als een overtreding van regel 2.7.

6. Technische fouten

 1. 1. De speler en/of bezoeker van Street-Maffia.be dient Street-Maffia.be of haar crewleden ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan in kennis te stellen van enige technische en/of functionele mankementen en/of fouten aan/op Street-Maffia.be. Een mankement, fout, of foutieve/onjuiste gebeurtenis dient ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan gemeld te worden, ongeacht de \'grootte\' (prioriteit) van de fout, ongeacht de speler van de fout profiteert of de mogelijkheid hiertoe heeft! Deze in kennis stelling dient te gebeuren via het contactformulier. Deze verplichting geldt ook wanneer het een vermoeden van bovenstaande situatie betreft.
 2. 2. De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, in welke vorm dan ook, na een foute toezegging en/of foutieve informatievoorziening veroorzaakt door een in 5.1 beschreven situatie in de website en/of het belsysteem. Street-Maffia.be kan deze vergoeding echter wel toekennen, als zij deze nodig acht.
 3. 3. Vals spelen is ten strengste verboden. Onder valsspelen wordt o.a. verstaan: het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is, het misbruik maken van een (al dan niet bij de crew bekende) fout (zoals deze bij artikel 5.1 is beschreven). Bij deelname aan het spel gaat elke speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden. Een argument als \'Dat wist ik niet\' is in strijd met artikel 2.2 van de regelgeving, en zal dus niet opgaan.
 4. 4. Street-Maffia.be is niet verantwoordelijk voor gevolgen van en/of enige schade opgelopen door het gebruik en/of het bezoeken van de website Street-Maffia.be of de daaraan verbonden diensten.
 5. 5. Bij het eventuele falen, onvoldoende vergoeding (miscalculatie), of enig andere foutieve gebeurtenis bij de aankoop van callcredits dient de koper hiervan direct melding te maken via het contact formulier op Street-Maffia.be, met daarin de datum en tijd van de (poging tot) aankoop, en aanvullende gegevens over deze aankoop (zoals telefoonnummer bij telefonische betaling, rekeningnummer bij betaling via iDeal, etc) daarbij duidelijk vermeld. Bij onvoldoende informatievoorziening zal Street-Maffia.be de transactie niet kunnen traceren en dus de zal de fout niet hersteld kunnen worden. Street-Maffia.be is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of welke schade dan ook, als gevolg van het falen van en/of een fout of mankement bij de aankoop van callcredits, op welke wijze dan ook.

7. Callcredits

 1. 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de callcredit optie. Deze toestemming moet ten alle tijden door (de crew van) Street-Maffia.be geverifieerd kunnen worden, op moment dat dit nodig acht.
 2. 2. De aankoop van callcredits middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer, duurder uitvallen, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog berekenen voor de SMS of beltijd.
 3. 3. Callcredits en/of aangeschafte virtuele producten en/of diensten zijn in geen enkel geval retourneerbaar, en dus niet inwisselbaar tegen echte valuta, dus ook niet na (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst, tegenvallende resultaten, of wijzigingen in het spel, de overeenkomst, waarde/prijs van producten of welke andere onvoorziene omstandigheid dan ook.
 4. 4. Street-Maffia.be behoudt zich het recht de prijs en/of waarde van callcredits en/of de met callcredits aan te schaffen virtuele producten en/of diensten ten alle tijden te mogen wijzigen. Hiervan zal Street-Maffia.be tijdig berichtgeving over doen, zodat deelnemers hun reeds aangekochte callcredits nog in een redelijke termijn kunnen spenderen.
 5. 5. Street-Maffia.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventueel geleden schade opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte callcredits in bezit hebben.

8. Accounts

 1. 1. Accounts mogen tegen geen enkele betaling, wederdienst of welke vorm van vergoeding dan ook, worden overgedragen of doorverkocht, tenzij er aantoonbare toestemming is gegeven door een crewlid!
 2. 2. Street-Maffia.be behoudt zich het recht om inactieve accounts te verwijderen. Deze verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.
 3. 3. Het in bezit hebben, dan wel inloggen op meer dan één (1) account is niet toegestaan. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de crewleden.
 4. 4. Street-Maffia.be behoudt zich het recht om in het geval van een lid met meer dan het aantal accounts dan toegestaan en/of aangeschaft, zo veel accounts te verwijderen, totdat het betreffende lid aan zijn/haar maximum aantal accounts bezit. Welke accounts verwijderd worden, is naar keuze van (de crew van) Street-Maffia.be (en kan dus ook het \'grootste\' dan wel \'beste\' account van het lid betreffen. Deze acties zijn niet ongedaan te maken.
 5. 5. het is verboden avatars van 18+ of avatars wat concurrent overkomt te plaatsen.
 6. 6. Het gebruik maken van een niet kloppend e-maialadres danwel een ongeldig e-mailadres is niet toegestaan. Uw account zal dan per direct worden verbannen.
 7. 7. Crewleden van Street-Maffia.be zijn niet in dienst van Street-Maffia.be. Street-Maffia.be kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitlatingen en/of handelswijze( n ) van de crewleden.

9. Straffen spel- en forumovertredingen

 1. 1. Afhankelijk van de overtreding en (in geval van herhaling) de frequentie van de overtreding(en) door de speler, kunnen de crewleden besluiten tot het geven van de volgende straffen: - Een waarschuwing. - Het ontzeggen van de toegang tot het forum voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de situatie, de persoon en achterliggende geschiedenis. - Het ontzeggen van de toegang van het forum voor onbepaalde tijd (lees: tot het einde van de ronde). - Het ontzeggen van toegang tot het spel (in andere woorden: een ban). - Bij bedreiging(en) (of berichten die als dreigement beschouwd kunnen worden), of een in 2.4 omschreven situatie zal worden overgegaan op een ban. Onder bedreiging valt o.a. een opmerking als \'Ik kom bij je langs, en dan...\', maar ook een indirecte bedreiging als \'Ik weet waar je woont\', of \'adressen zijn makkelijk te achterhalen\'.
 2. 2. Het is niet toegestaan om te vragen om het herstellen van jouw of andermans toegang tot de site of herziening van het besluit van een verbanning (van de site en/of van het forum) van jezelf of een ander. Indien een persoon vraagt om het herstellen van andermans toegang van de site, zal Street-Maffia.be ook deze persoon verbannen.
 3. 3. Het misbruiken van de Refferal link is in strijd dit reglement mochten wij als crewleden constateren dat er misbruik gaande is zullen wij alle account's afkeuren! De daarbij gekregen Callcredits zullen worden ingetrokken. Indien de Callcredits reeds in gebruik is genomen zullen wij het gaan inhouden op power, gangsters, cash geld en/of uw bank geld. In het ergste geval zullen wij uw account afsluiten en de toegang tot de website ontnemen!

10. Beindigen van de overeenkomst

 1. 1. Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel en/of het verwijderen van een account door (een crewlid van) Street-Maffia.be, om welke reden dan ook, al dan niet op eigen verzoek.
 2. 2. De beslissing hierover is onherroepbaar, tenzij het beëindigen van de overeenkomst een verzoek is geweest van de speler zelf. De crew zal dan beslissen of de overeenkomst hersteld zal gaan worden. Het is dus niet gezegd dat, in het geval van verwijdering op verzoek, de speler deze actie op elk moment ongedaan kan maken. Een nieuwe overeenkomst kan aangegaan worden (een nieuw account registreren), mits de beëindiging op verzoek is geweest van de speler.
 3. 3. De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door Street-Maffia.be, zonder tussenkomst van de gebruiker.
 4. 4. Eventuele schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is nimmer te verhalen op Street-Maffia.be.
 5. 5. Bij het aanmelden gaat men akkoord dat er informatie kan en mag worden verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) wanneer het burgerlijk wetboek niet wordt nageleefd.
 6. 6. Als de informatie van een gebruiker wordt verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) en de rechter oordeelt dat deze gebruiker in het gelijk wordt gesteld is Street-Maffia.be nimmer aansprakelijk volgens het College Bescherming Persoonsgegevens.
 7. 7. Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Street-Maffia.be zijn kosteloos.
 8. 8. Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen - in ieder geval - in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

11. Aansprakelijkheid

 1. 1. Onder Street-Maffia.be valt de website https://Street-Maffia.be en/of de daaraan verbonden eigenaar(s).
 2. 2. De inhoud van Street-Maffia.be is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
 3. 3. Aan de op de website Street-Maffia.be aangeboden diensten, media en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 4. 4. Street-Maffia.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.
 5. 5. Street-Maffia.be aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, dus ook niet voor fouten en/of gebreken afkomstig van of veroorzaakt door derden.
 6. 6. Street-Maffia.be heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.
 7. 7. Websites die toegankelijk zijn vanuit Street-Maffia.be zijn niet door Street-Maffia.be gecontroleerd of goedgekeurd.
 8. 8. Street-Maffia.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
 9. 9. Street-Maffia.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, opgelopen door de informatie en/of media die door gebruikers van Street-Maffia.be wordt verspreid op/via/rondom Street-Maffia.be.
 10. 10. De plaatser van een tekst, afbeelding, of welke media dan ook, op de website Street-Maffia.be, aanvaardt alle aansprakelijkheid voor al de door hem/haar geplaatste zaak/zaken. Indien er sprake is van een overtreding, met bijkomst van een justitieel orgaan, zal Street-Maffia.be alle gegevens van de plaatser die bij haar bekend zijn, op verzoek onmiddelijk verstrekken, zonder daar de plaatser van in kennis te stellen.
 11. 11. Street-Maffia.be zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar regels en het Nederlands wetboek te handhaven op haar website, maar zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of te laat verwijderen en/of aanpassen van teksten, afbeeldingen of welke media dan ook, afkomstig van derden, die in strijd zijn met de gestelde regels en/of de wet.

12. Artikel 1. Inhoud van het spel

 1. 1. Street-Maffia.be is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Crew-leden aan wie de eigenaar bevoegdheden heeft toegekend om het spel mede te beheren.
 2. 2. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten. Bij misbruik mag Street-Maffia.be een sanctie opleggen.

13. Artikel 2. Aanmelding voor het spel

Er zijn geen regels in deze categorie